شنبه , 13 آذر 1400

وظایف معاون اداری و مالی

-          نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی واحد با رعایت مقررات مربوط

-          همکاری در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد

-          تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحد برابر پست­ های سازمانی مصوب و سایر مقررات مربوط پس از کسب مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه

-          بررسی و جمع­ آوری مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه­ ها و تدوین ضوابط و دستورالعمل­ های لازم از طریق سازمان مرکزی دانشگاه

-          اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعمل­ های مالی و اداری مصوب دانشگاه آزاد اسلامی

-          انجام کلیه امور مربوط به استخدام کادر غیرآموزشی بر اساس ضوابط مربوط

-          اجرای دقیق دستورالعمل­ های استخدامی

-          نظارت بر تهیه و تدارک مایحتاج واحد در چارچوب ضوابط تعیین شده

-          اعمال نظارت بر عملیات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت­ های آن­ ها

-          اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به ثبت­ نامه­ های وارده و صادره و نگاهداری سوابق مربوط

-          تهیه گزارش اولیه دریافت­ ها و پرداخت­ ها و ارائه آن به سازمان مرکزی.